A SPID® egy dinamikus rendszer, mely segítségével az egyéni fejlődés mérhető és nyomon követhető.

Az elnevezés az üzleti, szervezeti külső és belső kommunikációban használható négy kardinális magatartásformát, kommunikációs stratégiát foglal magába, melyek a következők: szimpátianyerés (S), kapcsolat-menedzselés (P), információ-nyerés (I), és jogérvényesítés (D). A stratégiák tudatos használatának elsajátítása megnyitja az utat a hatékonyabb munkavégzéshez.
SPID 1. ábra

 

A SPID® kérdőív segítségével képesek vagyunk az egyén és a fókuszcsoport aktuális helyzetét meghatározni az említett stratégiák által alkotott koordináta rendszerben.

Ez mutatja meg, hogy az adott személy, illetve csoport mennyire jártas ezekben a kommunikációs stratégiákban, valamint, hogy mennyire tudatosan alkalmazza ezeket a hétköznapok során.

A teszt eredményeként kapott információk alapján tehát lehetővé válik számunkra, hogy a tréning valóban azokra a fejlesztendő területekre fókuszáljon, amelyekre a csoportnak szüksége van. Mindemellett a résztvevők e tükör segítségével egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a képzés során.

A SPID módszer megalkotásának kiindulópontja egyrészt, a napjainkban egyre inkább növekvő igény az újszerű, illetve más-szemléletű kommunikációs technikák alkalmazására. Ez a jelenség egyrészt annak köszönhető, hogy a „hagyományos” módszerek, kommunikációs panelek, már javarészt beépültek a tréninglátogatók viselkedésébe, másrészt egyre növekvő igény jelentkezett a HR- és cégvezetők részéről a tréning hatásának, és a munkatársak fejlődésének nyomon követésére. A rendszer és a hozzá kapcsolódó teszt segítségével ez megvalósítható.

 

A FOLYAMAT a következő:

  • Az első képzés előtt vagy a legelején minden résztvevő kitölti a tesztet.
  • A képzés első napján a tréner bemutatja a SPID® rendszert, valamint a teszt eredményei alapján mindenki megtudja helyét a koordináta rendszerben.
  • Ezután tisztázzák az egyes helyek (teszteredmények) jelentését a mindennapi munkából hozott példákon keresztül és egy interaktív beszélgetés keretében megfogalmazódnak az egyéni fejlesztési tervek.
  • A képzés további része arról szól, hogyan lesznek képesek elérni a kitűzött célokat. Minden stratégiához kapnak a résztvevők elméleti hátteret, vonalvezetőt a használathoz és sok gyakorlati technikát. A tréner szituációs gyakorlatokon keresztül teszi még érthetőbbé az egyes stratégiákat. Valódi, a munkából hozott nehéz helyzeteket felhasználva kezdik el beépíteni a tanultakat.
  • Ideálisan 2-3 hónappal később a résztvevők kitöltik a SPID® 2. tesztet, mely analóg az elsővel. Ezzel a méréssel meghatározzuk az egyéni, valamint csoport-elmozdulásokat a rendszeren belül, mind irányukat, mind mértéküket tekintve.
  • Az eredmények alapján meghatározhatóak a további fejlesztési irányok.
SPID 2. ábra

 

Az „S” betű jelentése a szimpátianyerés.

Ez a fajta viselkedés kiemelt fontosságú a különböző interakciós helyzetek sikeres kimenetelében. Megalkotásának alapja, a Rogers által bevezetett kliensközpontú pszichológia, amely olyan intuitív és empatikus viselkedésmódot javasol, amely segítségével az egyén érdekelté teheti az interakciós partnerét az események, céljai szerinti alakulásában. A hatékony szimpátianyerő viselkedés egyfajta magatartás, beállítottság, melynek döntő hatása van a kommunikáció minőségére. Ez a viselkedésmód minden emberben fejleszthető, sőt stabil személyiségvonássá is válhat, ezáltal jelentősen javítva az üzleti sikerességet.

 

A „P” betű jelentése a partneri kapcsolatmenedzselés.

A „P” típusú helyzetekben a viselkedés valamely kapcsolat megteremtésére, fenntartására, fejlesztésére vagy visszaszorítására irányul. A kapcsolatmenedzselő viselkedés több szempontból jelent újítást az üzleti kommunikáció terén. Elsősorban azt az általános tendenciát próbálja megváltoztatni, hogy az emberek az üzleti kommunikációs helyzetekben hajlamosak a „győztes-vesztes” fogalom-párban gondolkodni, és ezáltal inkább az eszközökre összpontosítanak mintsem a célokra. Valamint a „manipuláló” kommunikációval szemben a hiteles kommunikáció fontosságát hirdeti, ami a különböző interakciós helyzetekkel kapcsolatos érzések, gondolatok alkotó módon való kifejezését jelenti. A hatékony kapcsolatmenedzselő viselkedés elsajátítása, hozzásegíti az egyént, hogy a konfliktushelyzeteket ne elkerülje, hanem irányítsa és a szervezet érdekében hasznosítsa.

 

Az „I” betű jelentése, az információnyerés.

Az információnyerő viselkedés fő eleme a partner – számunkra fontos – megnyilvánulásainak célzott megerősítése a szükséges mértékben és irányban, és a megszületett közlések korrekt dekódolása. Az említett tényezők olyan tulajdonságokat követelnek az egyéntől, mint az aktív, a tudatos hallgatás, valamint a verbális és non-verbális csatornák összevetésének képessége.Ezen viselkedéstípus fejlesztésére irányuló igényt alátámasztják a kommunikáció terén végzett kutatások, amelyek szerint az üzleti élet szereplői mintegy 10%-ról mondható el, hogy jó hallgató. Az információnyerő magatartás ugyancsak fejleszthető személyiségvonás, és mint kommunikációs stratégia, a hatékony üzleti tárgyalás egyik alappillérét képezi.

 

A „D” betű jelentése a jogérvényesítés.

A „D” típusú magatartás elsősorban az olyan szituációkra jellemző, amikor az egyén legfőbb célja érdekének érvényesítése. A jogérvényesítő magatartás Richard Ryan öndetermináció, illetve Carl Rogers önaktualizáció fogalmára támaszkodik. A jogérvényesítő személy tisztában van jogaival, képes azok érvényesítésére, és hatékonyan tud kezelni olyan szituációkat, amikor nemet kell mondani, kísértést kell elhárítani, vagy éppen kritikára reagálni. Az ilyen ember nem egy bizonyosfajta személyiséget képvisel, hanem sokkal inkább egy működési formát, amit bárki magáévá tehet, aki hajlandó ilyen módon élni.

 

A SPID® profil ábrázolására használt koordinátarendszer két tengelyét az SP és az ID tengely alkotja, melyek mentén 4 különböző típus különíthető el.

SPID 3. ábra

A koordináta rendszer jobb felső negyedében található a Mester kvadrát, ahova azok a résztvevők kerülnek, akik sikeresen elsajátították, vagy már valamely szinten birtokában vannak a hatékony kommunikáció négy alaptípusának. Elméletileg ez a negyed a rendszerben az elérni kívánt cél, de a pontos irányt minden cég profiljától függően kell meghatározni.

A bal felső negyed a Békefenntartó, azaz tudatosan alkalmazza az S és P stratégiákat, de nem fordít kellő figyelmet a másik kettőre.

A Harcos a jobb alsó negyedben tudatosan figyel az I és D faktorokra, így viszont az S és P faktorokat hanyagolja el a kommunikáció során.

Végül, akit leginkább a hangulata vezérel és ritkán tudatosítja az adott helyzetet és az odaillő stratégiát, az a Forradalmár típus és a bal alsó negyedben helyezkedik el.