Jelen oldal a Merényi & Társai Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő”) adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatóját és nyilatkozatát tartalmazza (a továbbiakban: “Tájékoztató”).

1. A Tájékoztató célja

Tájékoztatónk célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket a merenyi.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) kapcsán. Tájékoztatónk a honlapot felkereső, és/vagy annak szolgáltatásait igénybe vevő látogatók (a továbbiakban az “Ügyfelek”) által megadott személyes adatok kezelésének elveit, gyakorlatát tartalmazza.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen közleménynek, továbbá a hatályos honos jogszabályoknak, valamint az Európai Unió előírásainak.

Az Adatkezelő elkötelezett az Ügyfelek személyes adatai védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan infobiztonsági, technikai és vállalatszervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. Amennyiben kérdése lenne adatkezelésünkkel kapcsolatban, vegye fel bátran a kapcsolatot velünk.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek mindenkori legújabb változata – a legutolsó változtatás dátumának megjelölésével – ugyanezen az oldalon lesz elérhető.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapról hivatkozás (weblink) vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget sem vállal.

2. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Adatkezelő a Honlap és annak szolgáltatásainak üzemeltetője.

Teljes név: Merényi & Társai Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Merényi & Társai Kft.
Székhely: 133 Budapest, Bessenyei u 14. 2. em. 3.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Cégjegyzékszám: 01 09 666164
Adószám: 12311266-2-41
Telefonszám: +36-1-336-0016
E-mail:

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok

Ha Ügyfél meglátogatja a Honlap felületét, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Ügyfél IP címét.

3.2. Online kapcsolattartáshoz, ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Amennyiben az Ügyfél Adatkezelő számára e-mailt küld (pl. érdeklődés, kapcsolatfelvétel, jelentkezés), úgy Adatkezelő rögzíti az Ügyfél e-mail címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Amennyiben az Ügyfél a Honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül üzenetet küld, úgy Adatkezelő az Ügyfél alábbi adatait kezeli, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • E-mail cím (kötelezően megadandó)
 • Telefonszám
 • Az online ügyintézéshez kapcsolódó, Ügyfél által opcionálisan megadható üzenet

3.3. Hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok

Az Ügyfel saját hozzájárulása alapján feliratkozhat a Honlap hírlevél-szolgáltatására, az alábbi adatai megadásával:

 • Név (kötelezően megadandó)
 • E-mail cím (kötelezően megadandó)

A hírlevélre történő feliratkozás csak a Honlap által küldött megerősítő levél elfogadását (opt-in) követően lehetséges. Az Ügyfél bármikor leíratkozhat a hírlevélről, visszavonva ezzel hozzájárulását adatai kezeléséhez. Az Ügyfél adatait Adatkezelő viszavonásig kezeli.

3.4. Egyéb adatkezelés

Az Adatkezelő analitikai rendszere az Ügyfél a Honlapon történő aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyeket azonban nem kapcsolja össze az Ügyfél által megadott személyes adatokkal.

Előfordulhat, hogy a Honlap és/vagy annak szolgáltatásainak üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesz az ilyen jellegű adatkezelés azonosítása és megakadályozása érdekében.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés céla:

a) Ügyfélmegkeresések kezelée
b) Ügyfél azonosítása a kapcsolattartás során
c) Kényelmi funkciók biztosítása az Ügyfél számára
d) Statisztikák, elemzések elkészítése
e) Tájékoztató–, illetve marketing célú levelek kiküldése (hírlevél)

Az Adatkezelésre az Ügyfelek önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfelek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Ügyfél a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelők az Ügyfél által a Honlapra lépéskor az Ügyfél IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

Adatkezelésünk kialakítása során külön tekintettel vettük figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (“Általános Adatvédelmi Rendelet” avagy “GDPR”) foglaltakat;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (“Infotv.”) foglaltakat;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A Tájékoztatóban rögzített Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítást az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül elvégezhetjük. Ügyfél személyes adatait más, harmadik fél részére nem adjuk tovább. Amennyiben arról jogszabály eltérően nem rendelkezik, hatóságok számára személyes adatokat kizárólag hatósági határozat alapján, vagy Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki.

Adatkezelő az Ügyfél által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az Ügyfél felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló, nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot a Honlap látogatásakor automatikusan rögzítésre kerülő IP-cím kivételével nem gyűjt.

5. Az Adatkezelések időtartama

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 30 napig tárolja.

Az Ügyfél által, illetve a Kapcsolat űrlapon keresztül küldött e-mailek esetében a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 120. napon törli.

Az egyéb célból, az Ügyfél által megadott Személyes adatokat mindaddig kezeljük, amíg az Ügyfél a Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Ügyfél regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, személyesen vagy technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt, vagy jogszabály által meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Ügyfél Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az Adatkezelőhöz kapcsolódó személyes adatokat csak és kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződésben rögzített elvek, és a kapott utasítások alapján jogosultak rögzíteni, kezelni, feldolgozni. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

6.1. Adatfeldolgozók

 • Hoszting szolgáltatás: Bootmaker Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Arany J utca 4. A. ép., adószám: 13119483-2-04, cégjegyzékszám: 04 09 006054
 • Weboldal-fejlesztési szolgáltatás: Adana Online Kft. (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 7/C I. em 1., adószám: 22749215-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-941817)

6.2 Egyéb külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Honlap és annak szolgáltatásainak biztosítása, valamint egyéb célok (pl. webanalitika) teljesülése érdekében külső szolgáltatókat (pl. Google LLC, YouTube LLC, Facebook Ireland Ltd.) vesz igénybe. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Ügyfél által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják az Ügyfeleket.

7. Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérő, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető, formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Nyilatkozat:

Ön kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató és Nyilatkozat tartalmát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Utolsó módosítás dátuma: 2018. május 25.