Adatkezelési tájékoztató a Merényi & Társai Kft. képzéseire jelentkező ügyfelek részére a róluk kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a céltszolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Merényi & Társai Kft. által azÖnnel mint magánszeméllyel, illetve az Ön munkáltatójával kötött felnőttképzésiszerződésével összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatosminden fontos információt megismerhessen.

  1. Mely személyes adatait kezeljük?

Az Ön személyes adatai közül azalábbiakat kezeljük:

a) természetes személyazonosító adatkéntaz Ön nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,

b) további azonosító adatként az Öntársadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát), adóazonosító jelét, nemét,állampolgárságát (ha Ön nem magyar állampolgár, akkor Magyarországon valótartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmánymegnevezését és számát is),

c) kapcsolattartási adatként elektronikuslevelezési címét, postai értesítési címét, valamint, ha Ön a munkáltatójávalkötött szerződés alapján vesz részt képzésünkben, akkor munkáltatójának nevétés székhelyét,

d) ha Ön szerződését velünk azeszerzodes.hu oldalon keresztül kívánja megkötni, akkor továbbikapcsolattartási adatként az Ön személyi igazolványának okmányazonosítóját,

e) ha Ön magánszemély ügyfelünk, akkor aszámla kiállításához szükséges adatként az Ön lakcímét,

f) képzéssel összefüggő adatként az Önáltal kiválasztott képzés megjelölését, a képzés elvégzéséhez szükséges iskolaivégzettsége vagy előképzettsége meglétére vonatkozóan tett nyilatkozatát, aképzésen való jelenléttel, az ott szerzett értékelésekkel, minősítésekkel,valamint a képzés teljesítésével, valamint a képzéssel összefüggő fizetésikötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatokat,továbbá

g) a képzéssel összefüggő továbbiadatként a képzéssel és a szerződés végrehajtásával összefüggésben nekünk Önáltal megküldött leveleket, üzeneteket.

  1. Az adatkezelés célja

a) egyrészt az, hogy a Merényi &Társai Kft. az Önnel mint magánszeméllyel vagy az Ön munkáltatójával az Önjavára kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget tudjontenni, így különösen biztosítsa az Ön részvételét a képzésen, eljuttassa Önhöza képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat, adott esetben hozzáférést biztosítsonaz online ügyfélkapcsolati felületünkhöz és rendelkezésére álljon azelsajátítottak alkalmazásával összefüggő kérdéseinek megválaszolására,

b) másrészt az, hogy az Önnel vagymunkáltatójával kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek(így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok elkészítéseés benyújtása, nyilatkozatok megtétele, a felnőttképzésről szóló 2013. éviLXXVII. törvény szerinti nyilvántartási kötelezettségek) a Merényi & TársaiKft. eleget tudjon tenni,

c) harmadrészt az, hogy a Merényi &Társai Kft. a szolgáltatásnak a szerződésnek megfelelő teljesítését bíróság,hatóság vagy egyéb, a felek közti vita rendezésére irányú eljárást lefolytatószerv eljárásában bizonyítani tudja.

A kapcsolattartási adatok kezelése aszerződés teljesítése és a Merényi & Társai Kft.-t terhelő, törvénybenrögzített kötelezettségek teljesítése érdekében minden esetben megtörténik,marketing célú felhasználásukra azonban csak a szerződéses szolgáltatásigénybevételéről szóló nyilatkozattól elkülönült külön hozzájárulás megadásaesetén kerülhet sor.

  • Az adatkezelés jogalapja

a) abban az esetben, ha Ön magánszemélyügyfelünk, akkor – a marketing célú adatkezelés kivételével – 1. pontbanfelsorolt minden adat tekintetében az Önnel mint érintettel megkötött szerződésvégrehajtása, illetve az ilyen szerződés megkötése érdekében Ön általkezdeményezett lépések megtétele,

b) abban az esetben, ha Ön amunkáltatójával kötött szerződésünk alapján vesz részt a képzésünkben, akkorelsődlegesen, az a) pont szerinti esetben pedig másodlagosan a Merényi &Társai kft.-t mint adatkezelőt, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.törvény, valamint a számviteli és adótörvények alapján terhelő kötelezettségekvégrehajtása – a marketing célú adatkezelés és az 1. d) és g) pont szerintiadatok kivételével – az 1. pontban felsorolt minden adat esetében, valamint

c) az elektronikus levélcím marketingcélú tájékoztatás (hírlevél) érdekében történt felhasználása tekintetében azÖnnek a feliratkozáskor kifejezett, a szerződés megkötésétől elkülönülőhozzájárulása, végül

d) az Ön 1. pont szerinti adataitekintetében a szerződés mindkét fél által történt teljesítését és a törvénybenmeghatározott kötelező megőrzési idők leteltét követően a Merényi & TársaiKft. azon, jogi igények védelmével összefüggő jogos érdeke, hogy aszolgáltatásnak a szerződésnek megfelelő teljesítését bíróság, hatóság vagyegyéb, a felek közti vita rendezésére irányú eljárást lefolytató szerveljárásában bizonyítani tudja.

Adatainak kezelése a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és azilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívülhelyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsirendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésében megjelölt Infotv.-rendelkezések alapjántörténik.

  • Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyenszervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelőa Merényi & Társai Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 47.,nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: 01-09-977168,e-mail: ugyfelszolgalat@pannonkincstar.hu, telefon: + 36 1 577 8322) Amunkavállalói, vezetői és az ebben a munkakörében érintett, és így arrafeljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyesadataihoz.

Az adatokat államháztartási vagy európaiuniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az etámogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ennek részeként azadatok statisztikai is célra felhasználhatók, illetve statisztikai célúfelhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Ezen túlmenően képző intézmény arésztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésérefeljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.

Az adatfeldolgozó az Ön adataihoz azÖnnel kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségek (így különösenszámviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok, nyilatkozatok megtétele)teljesítése érdekében fér hozzá, adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nemhasználja fel.

Az adatfeldolgozó által végzettadatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arrafeljogosított munkavállalói végzik.

Az adatkezelés alacsony kockázatú,biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: 256 kbittitkosítással, jelszó védett hozzáféréssel védett szerveren tároljuk.

A Merényi & Társai Kft. és azadatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha ésamíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A munkáltató és az adatfeldolgozókiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezértkérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul,helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

  • Meddig kezeljük az Ön adatait?

Ha Ön a Merényi & Társai Kft.marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához nem járult hozzá,akkor az Ön adatait általában a képzési szerződés megkötését követő nyolcadikév utolsó napjáig kezeljük, amely a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.törvény 21. § (5) bekezdésében meghatározott törvényi adatkezelési határidő. Azebben az időszakban történő adatkezelés célja az, hogy a Merényi & TársaiKft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni, illetve ezekteljesítését igazolni és Önt mint a képzésben részt vevő ügyfelét azonosítanitudja, valamint – abban az esetben, ha Ön ehhez hozzájárult – kifejezetten akorábbi képzéseken részt vett ügyfelek számára előterjesztett ajánlatokatküldjön Önnek. A jelentkezési lap történt megküldését követő hatodik hónaputolsó napján töröljük ugyanakkor az Ön által rögzített adatokat abban azesetben, ha eddig az időpontig a megkötni kívánt felnőttképzési szerződésmegkötésére bármely okból nem került sor.

A fentiektől eltérően ajogérvényesítésre irányuló bírósági vagy eljárás jogerős lezárultáig vagy aszerződéssel kapcsolatos minden követelés elévüléséig kezeli a Merényi &Társai Kft. jogos érdekből az Ön adatait a 3. d) pontban meghatározott esetben.

Ha Ön a Merényi & Társai Kft.marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához hozzájárult, akkorkapcsolattartási adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

  • Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetvefelhasználásuk korlátozását?

Ön az adatok kezelésére adotthozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben – azon eset kivételével,amikor az érintett személyes adat kezelésére a Merényi & Társai Kft. jogszabályalapján köteles – az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra atovábbiakban nem használjuk, Önnek megkereséseket – az adatai kezelésévelösszefüggő tájékoztatást kivéve – nem küldünk.

Emellett Ön saját helyzetévelkapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú és a 3. d) pontszerinti esetben jogos érdekből folytatott adatkezelés ellen. Tiltakozás eseténa Merényi & Társai Kft. a személyes adatokat marketing célból egyáltalánnem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy azadatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbségetélveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyekjogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön kérheti a kezelt személyes adatoktörlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyesadatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy másmódon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesenkezelik.

Végül Ön kérheti az adatkezeléskorlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogyaz adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

  • Hogyan férhet hozzá a személyes adataivalkapcsolatos információkhoz?

Ön a hozzáféréshez való joga alapjántájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból,milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az általunk kezelt személyesadatokról vagy azok meghatározott köréről, valamint másolatot kérhet amunkáltató által tárolt adatokról. E kéréseit az adott adat tekintetében elsőalkalommal minden esetben ingyenesen teljesítjük, nyilvánvalóan megalapozatlanvagy túlzó (például indokolatlanul ismételt) hozzáférési igény eseténugyanakkor fenntartjuk a jogszabály által biztosított jogot arra, hogy az ilyenigényt megtagadjuk vagy a felmerült költségeknek megfelelő mértékűköltségtérítést állapítsunk meg az igény teljesítéséhez.

Rendelkezési és hozzáférési jogait –éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által kapcsolattartási adatkéntmegadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagyelőzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igényeesetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk: training@merenyi.hu

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjukaz adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint azadatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainakjogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódójogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest,Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerintilletékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.,www.naih.hu) fordulhat.